فاطمه ملایی

فاطمه ملایی

Fatemeh Mollaie
مشاورارشد و دیتاآنالیست
شهرزاد کنعانیان

شهرزاد کنعانیان

Shahrzad Kananian
مسوول هماهنگی و برگزاری ورکشاپ‌ها
حمیدرضا شیخ‌الاسلامی

حمیدرضا شیخ‌الاسلامی

Hamidreza Sheikholeslami
موسس و مدرس