ملیحه ملایی

ملیحه ملایی

مدرس زبان فرانسه

با توجه به این‌که وضعیت پیجم مناسب بود و پیشرفت خوبی داشت، شرکت در کارگاه تخصصی اینستاگرام هودمی به من نکات ظریفی یاد داد که تاثیر دوچندان بر روی صفحه من گذاشت.